การรับประทานถั่วเปลือกแข็งช่วยลดความเสี่ยงของการเกิดโรคอ้วนและไขมันพอกตับได้นะ!

0
4236

สวัสดีแฟนเพจดร.พิทักษ์ทุกท่านค่ะ วันนี้มีทางเพจมีข้อมูลทางวิชาการดีๆเกี่ยวกับการรับประทานถั่ว
เปลือกแข็งกับการลดความเสี่ยงของการเกิดโรคอ้วนและไขมันพอกตับมาฝากกันค่ะ
ข้อมูลจาก 3 โครงการวิจัยแบบการศึกษาไปข้างหน้าในกลุ่มบุคลากรทางการแพทย์ที่มีสุขภาพดีณ
ประเทศสหรัฐอเมริกา ได้แก่ Health Professionals Follow-up Study (ปีค.ศ. 1986-2010)

มีอาสาสมัครชายจาก จำนวน 27,521 คน, Nurses’ Health Study (ปีค.ศ. 1986-2010), มีอาสาสมัคร
หญิงจำนวน 61.680 คน และ Nurses’ Health Study II (ปีค.ศ. 1991-2011) มีอาสาสมัครหญิงที่มีอายุ
น้อยจ านวน 55,684 คน โดยติดตามปริมาณการรับประทานถั่วเปลือกแข็งและน้ำหนักตัวเป็นระยะเวลา
20-24 ปีและคำนวณดัชนีมวลกาย ณ วันที่สิ้นสุดโครงการพบว่าอาสาสมัครจากทั้ง 3 โครงการมีน้ำหนัก
เพิ่มขึ้นเฉลี่ย 0.32 กิโลกรัม/ปี และการรับประทานถั่วเปลือกแข็งในปริมาณ 14 กรัม (ครึ่งก ามือหรือครึ่ง
ออนซ์) มีความสัมพันธ์กับการช่วยคุมน้ำหนักตัวและลดความเสี่ยงของการเป็นโรคอ้วนตัวอย่างมีนัยส้ๆคัญ
ทางสถิติและจากการวิเคราะห์ผลทางสถิติเพิ่มเติมพบว่าการรับประทานถั่วเปลือกแข็งแทนขนมหรือ
อาหารฟาสต์ฟู้ด เช่น เฟรนซ์ฟราย มันฝรั่งทอด ขนมหวาน เป็นต้น ก็มีความสัมพันธ์กับการช่วยควบคุม
น้ำหนักไม่ให้เพิ่มขึ้นด้วยเช่นเดียวกันค่ะ

นอกจากนี้ ข้อมูลการวิจัยย้อนหลังของอาสาสมัครชาวจีนที่เป็นโรคไขมันพอกตับเปรียบเทียบกับ
อาสาสมัครที่มีสุขภาพดีที่มีเพศและอายุใกล้เคียงกันจ านวนกลุ่มละ 534 คน พบว่าผู้ชายที่รับประทานถั่ว
เปลือกแข็งในปริมาณมากกว่า 8.5 กรัมขึ้นไป จะช่วยลดความเสี่ยงของการเกิดโรคไขมันพอกตับได้ถึง 57
% ค่ะ

ถั่วเปลือกแข็ง เช่น ถั่วลิสง เม็ดมะม่วงหิมพานต์ อัลมอนด์ แมคคาเดเมีย พิชตาชิโอ เป็นต้น มีประโยชน์
ต่อสุขภาพมากเนื่องจากอุดมไปด้วยไขมันดี โปรตีน และเส้นใยอาหาร ดังนั้น ทุกท่านควรรับประทานถั่ว
เปลือกแข็งเป็นประจำวันละ 1 กำมือเพื่อสุขภาพที่ดีค่ะ
ปริมาณถั่วเปลือกแข็งที่แนะนำต่อวันในปริมาณ 1 ก ามือ เช่น ถั่วลิสง 28 เม็ด, พิทาชิโอ 45 เม็ด, อัล
มอนด์ 24 เม็ด, เมล็ดมะม่วงหิมพานต์ 16 เม็ด เป็นต้น

Reference
 Liu X, Li Y, Guasch-Ferré M, et al.Changes in nut consumption influence long-term weight
change in US men and women.BMJ Nutrition, Prevention & Health 2019;bmjnph-2019-
000034. doi: 10.1136/bmjnph-2019-000034

 Chen BB, Han Y, Pan X, et al.Association between nut intake and non-alcoholic fatty liver
disease risk: a retrospective case-control study in a sample of Chinese Han adults.BMJ
Open 2019;9:e028961. doi: 10.1136/bmjopen-2019-028961