จุลินทรีย์ตัวน้อยในหลอดอาหาร บอกอะไรเราได้บ้าง???

0
1975

มะเร็งหลอดอาหาร (esophageal cancer) เป็นสาเหตุของการเสียชีวิตอันดับที่ 6 ทั่วโลก เนื่องจากยังไม่มีวิธีการรักษา และการทำนายโรคที่มีประสิทธิภาพเพียงพอ ปัจจัยเสี่ยงที่ทำให้เกิดมะเร็งหลอดอาหารได้แก่ ภาวะกรดไหลย้อน (gastroesophageal reflux disease หรือ GERD), ภาวะอ้วน (obesity), การสูบบุหรี่ (smoking) การดื่มสุรา (alcohol consumption), การรับประทานผักผลไม้น้อย รวมถึงจุลินทรีย์ตัวน้อยที่อาศัยอยู่ในระบบย่อยอาหารส่วนต้น (upper digestive tract) ของเราด้วย อย่างไรก็ตามหากเราทราบว่าอะไรที่เป็นต้นตอหรือเป็นสาเหตุที่ทำให้เซลล์หลอดอาหารปกติ (normal esophageal cells) เปลี่ยนกลายเป็นเซลล์มะเร็ง (malignant) ได้นั้น เราก็จะสามารถหาตัวบ่งชี้มะเร็งหลอดอาหารได้ตั้งแต่ระยะเริ่มต้น และสามารถหาวิธีการรักษาแบบเฉพาะเจาะจงไปที่สิ่งผิดปกตินั้นได้

การศึกษาล่าสุดได้ทำการศึกษาองค์ประกอบทั้งหมดของจุลินทรีย์ในชิ้นเนื้อที่ตัดจากหลอดอาหารของผู้ป่วยมะเร็งหลอดอาหาร ผู้ป่วยที่มีภาวะการอักเสบเรื้อรังของหลอดอาหาร (Barrett’s esophagus) เปรียบเทียบกับกลุ่มคนสุขภาพดี ผลการศึกษาพบว่าผู้ป่วยมะเร็งหลอดอาหารมีจุลินทรีย์ชนิด Streptococcus ลดลง ในขณะที่มีจุลินทรีย์ Veillonella, Porphyromonas, และ Prevotella เพิ่มสูงขึ้น

ดังนั้นการพบว่าจุลินทรีย์บางกลุ่มในลำไส้ของผู้ป่วยที่มีความแตกต่างจากกลุ่มคนสุขภาพดีอย่างชัดเจน แสดงให้เห็นว่าการเปลี่ยนแปลงของจุลินทรีย์ดังกล่าวอาจจะเป็นปัจจัยเสี่ยงของมะเร็งหลอดอาหาร และอาจจะใช้ในการวินิจฉัยและพัฒนาการรักษาโรคต่อไปได้ อย่างไรก็ตามนักวิทยาศาสตร์ยังคงต้องทำการศึกษาเพิ่มเติม เพื่อหาแนวทางในการปรับเปลี่ยนจุลินทรีย์ในลำไส้ เพื่อการรักษารูปแบบใหม่ในอนาคต

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: Lopetuso LR, Ianiro G, Severgnini M, et al. Characterization of esophageal microbiota in patients with Barrett’s esophagus and esophageal adenocarcinoma. UEG Journal 2018. Presented at UEG Week Vienna 2018.