ขอขอบคุณผู้สนับสนุนบริจาคสมทบทุนวิจัย “กองทุนวิจัยโรคตับอักเสบและมะเร็งตับ”

0
1004

ศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านโรคตับอักเสบและมะเร็งตับขอขอบพระคุณ

คุณสุวรรณา เตชะวิบูลย์
คุณศรีอนงค์ กีรติวรานนท์
คุณอรุณรัตน์ เอี่ยมเจริญยิ่ง
คุณอโณทัย ถิรังกูร
คุณพัชรา เหมนิลรัตน์

สำหรับการบริจาคสมทบทุนวิจัย “กองทุนวิจัยโรคตับอักเสบและมะเร็งตับ”
คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ท่านสามารถบริจาคผ่านช่องทางต่าง ๆ ได้ดังนี้