“การรับประทานโปรตีนจากพืชแล้วช่วยให้อายุยืนยาวขึ้นจริงหรือ?”

0
5837

สวัสดีแฟนเพจดร.พิทักษ์ตับทุกท่านค่ะ “การกินโปรตีนจากพืชแล้วอายุยืนยาวขึ้นจริงหรือ?”วันนี้ทางเพจจึงได้นำข้อมูลการวิจัยซึ่งเพิ่งเผยแพร่ในวารสาร JAMA Internal Medicine เมื่อเดือนสิงหาคม 2562 ที่ผ่านมาเกี่ยวกับการกินโปรตีนจากพืชและอัตราการเสียชีวิตจากโรคหัวใจและหลอดเลือดมาฝากกันค่ะ

การวิจัยนี้ทำในอาสาสมัครชาวญี่ปุ่นจำนวน 70,696 คนซึ่งมีอายุระหว่าง 45-74 ปี เป็นชาย 5% (อายุเฉลี่ย 55.6 ปี) เป็นหญิง 54.5% (อายุเฉลี่ย 55.8 ปี) และไม่มีประวัติเป็นโรคมะเร็ง,โรคหัวใจและหลอดเลือดและโรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด โดยทำการรวบรวมข้อมูลทางด้านสุขภาพ, ข้อมูลการกินอาหาร (ปริมาณและชนิดของโปรตีน) ตั้งแต่ปีพ.ศ. 2538 – 2542 และเสร็จสิ้นในปี 2559 ซึ่งในระหว่างนี้มีอาสาสมัครเสียชีวิตจำนวน 12,381 คนค่ะ

ผลการศึกษาเมื่อปรียบเทียบอัตราการเสียชีวิตระหว่างกลุ่มอาสาสมัครจำนวน 5 กลุ่มซึ่งแบ่งตามปริมาณการกินโปรตีนจากพืชพบว่ากลุ่มที่กินโปรตีนจากพืชในปริมาณสูงสุดมีอัตราการเสียชีวิตจากโรคหัวใจและหลอดเลือดลดลง 27%, โรคหัวใจและโรคหลอดเลือดสมองลดลง 28% ค่ะ และพบว่ากลุ่มที่กินโปรตีนจากพืชมากที่สุด เช่นจากพวกผักโขม บรอกโคลี พืชตระกูลถั่ว เช่นถั่วเลนทิน ถั่วเหลืองและถั่วชิคพีเมื่อเทียบกับคนที่กินน้อยที่สุดนั้นมีอัตราการเสียชีวิตด้วยสาเหตุทั้งหมดลดลง 13 เปอร์เซ็นต์ค่ะ

นอกจากนี้ยังพบว่าการกินโปรตีนจากพืชทดแทนพวกเนื้อแดงและเนื้อสัตว์แปรรูปมีความสัมพันธ์กับการลดอัตราการเสียชีวิตด้วย อย่างไรก็ตามไม่พบความสัมพันธ์ของการเสียชีวิตกับปริมาณของการกินเนื้อสัตว์ ทั้งนี้อาจเนื่องจากชาวญี่ปุ่นส่วนใหญ่นิยมกินเนื้อปลามากกว่าเนื้อแดงค่ะ

จากผลการวิจัยนี้จะเห็นได้ว่าการกินโปรตีนจากพืชเป็นส่วนใหญ่นั้นมีความสัมพันธ์กับการลดอัตราการเสียชีวิตจากโรคหัวใจและหลอดเลือดและโรคอื่นๆ ถึงแม้ว่าการกินโปรตีนจากสัตว์จะไม่พบว่ามีความสัมพันธ์กับอัตราการเสียชีวิตแต่ก็พบว่าการกินโปรตีนจากพืชทดแทนการกินเนื้อแดงและเนื้อสัตว์แปรรูปด้วยจะช่วยลดอัตราการเสียชีวิตด้วยโรคหัวใจและหลอดเลือด, มะเร็ง และโรคอื่นๆได้ค่ะ

ขอบคุณแหล่งอ้างอิงดีๆจาก