“แนวทางการรักษาไวรัสตับอักเสบบีและซีในปัจจุบัน (Update Treatment of Chronic HBV and HCV Infection)”

0
1194

            เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2562 ที่ผ่านมา ศ.นพ.พิสิฐ ตั้งกิจวานิชย์ หัวหน้าศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านโรคตับอักเสบและมะเร็งตับ ได้รับเชิญเป็นวิทยากร  ในงานประชุมเชิงปฎิบัติการของสำนักงานป้องกันควบคุมโรคเขต 11 จ.นครศรีธรรมราช ในหัวข้อ “แนวทางการรักษาไวรัสตับอักเสบบีและซีในปัจจุบัน (Update Treatment of Chronic HBV and HCV Infection)” เพื่อพัฒนาศักยภาพเครือข่ายการดำเนินงานควบคุมโรคไวรัสตับอักเสบใน จ.นครศรีธรรมราช