น้ำมันมะกอก : I6

0
2603

อย่างที่หลายๆท่านทราบกันดีอยู่แล้วค่ะว่า น้ำมันมะกอกนั้นมีประโยชน์ต่อร่ายกาย รวมถึงมีงาน วิจัยทางด้านการแพทย์หลายเรื่องที่กล่าวถึงสรรพคุณของน้ำมันมะกอกกับการรักษาโรค โดยเฉพาะอย่างยิ่ง โรคที่เกี่ยวข้องกับเมแทบอลิซึมของร่างกาย ซึ่งหนึ่งในนั้น คือ งานวิจัยโดย Shiraz University ประเทศอิหร่าน ได้ทำการศึกษาผลของการสุ่มให้น้ำมันมะกอกหรือน้ำมันดอกทานตะวันปริมาณ 20 กรัมต่อวันกับผู้ที่เป็น #โรคไขมันพอกตับที่ไม่ได้เกิดจากแอลกอฮอล์ (Non-alcoholic fatty liver disease หรือ#NAFLD) จำนวนทั้งหมด 66 ราย เป็นเวลา 12 สัปดาห์

ผลของงานวิจัยนี้พบว่า ระดับเฉลี่ยของเอนไซม์ตับ,ระดับไขมันพอกตับ, น้ำหนักตัว, ความยาวรอบเอวและความดันเลือดของทั้งสองกลุ่มลดลงเมื่อเทียบกับก่อนการศึกษา นอกจากนี้ยังพบว่าผู้ที่ได้รับน้ำมันมะกอกมีค่าเฉลี่ยของระดับไขมันพอกตับและไขมันในร่างกายลดลงมากกว่าผู้ที่ได้รับน้ำมันดอกทานตะวัน

โดยสรุปแล้ว จะเห็นได้ว่าน้ำมันมะกอกนั้นมีส่วนช่วยในการบรรเทาความรุนแรงของ #โรคไขมันพอกตับที่ไม่ได้เกิดจากแอลกอฮอล์ (Non-alcoholic fatty liver disease หรือ #NAFLD) โดยไปลดมวลของไขมันและค่าการอักเสบของตับได้ อย่างไรก็ตามงานวิจัยนี้มีจำนวนอาสาสมัครค่อนข้างน้อย ดังนั้นจึงควรได้รับการวิจัยเพิ่มเติมเพื่อยืนยันผลการศึกษาดังกล่าวต่อไปในอนาคต

เห็นหรือไม่คะว่า นอกเหนือจากการออกกำลังกาย,การไปพบแพทย์อย่างสม่ำเสมอ และติดตามผลการรักษาอย่างต่อเนื่องนั้น การควบคุมและการเลือกรับประทานอาหารก็มีความสำคัญด้วยเช่นกันนะคะ

ที่มา Rezaei S. et al., Olive oil lessened fatty liver severity independent of cardiometabolic correction in patients with non-alcoholic fatty liver disease: A randomized clinical trial. Nutrition, 2018.