อาหารมื้อเช้ากับความสามารถในการป้องกันโรคเลือดและหัวใจ

0
2241

การศึกษาวิจัยนี้ทำในอาสาสมัครอายุระหว่าง 40-75 ปี จำนวน 6,550 คน ที่เข้าร่วมโครงการ Nation
Health and Nutrition Examination Survey III  ระหว่างปีพ.ศ. 2531-
2537 และติดตามไปจนถึงเดือนธันวาคม พ.ศ.
2554 โดยทำการเก็บข้อมูลความถี่ของการกินอาหารเช้าด้วยการสัมภาษณ์และติดตามข้อมูลอัตราการเสียชีวิต
และสาเหตุของการเสียชีวิตค่ะ

ผลการวิจัยเกี่ยวกับการกินอาหารมื้อเช้าพบว่าในจำนวน 6,550 คน (อายุโดยเฉลี่ย 53 ปี
และเป็นเพศชายร้อยละ 48)
มีอาสาสมัครที่ไม่เคยกินอาหารเช้าเลยร้อยละ 5, กินอาหารเช้าแต่ไม่บ่อยมากร้อยละ 11, กินอาหารเช้าในบาง
วันร้อยละ 25 และกินอาหารเช้าทุกวันร้อยละ 59 โดยมีอาสาสมัครที่เสียชีวิตจำนวน 2,318 ราย
และในจำนวนนี้มี 619 รายที่เสียชีวิตด้วยโรคหัวใจและหลอดเลือด
นอกจากนี้ยังพบว่าการไม่กินอาหารมื้อเช้าเลยเป็นปัจจัยที่เพิ่มความเสี่ยงต่อการเสียชีวิตด้วยโรคหัวใจและหลอ
ดเลือดสูงเกือบ 2 เท่า และเพิ่มความเสี่ยงต่อการเสียชีวิตด้วยสาเหตุอื่นๆถึง 1 เท่าเมื่อเทียบกับคนที่กินอาหาร
เช้าทุกวันค่ะ

จะเห็นได้ว่าการกินอาหารเช้าเป็นประจำทุกวันนั้นนอกจากจะดีต่อสุขภาพแล้วยังช่วยให้อายุยืนเพราะสามารถ
ป้องกันโรคหัวใจและหลอดเลือดรวมถึงโรคอื่นๆอีกด้วยค่ะ ดังนั้น ไม่ว่าช่วงเช้าเราจะเร่งรีบเพียงใด
ก็อย่าลืมกินอาหารเช้าทุกวันเพื่อสุขภาพที่ดีกันนะคะ
แหล่งข้อมูล

Shuang Rong, et al. Association of Skipping Breakfast With Cardiovascular and All-Cause
Mortality. Journal of the American College of Cardiology Apr 2019, 73 (16) 2025-
2032; DOI: 10.1016/j.jacc.2019.01.065