รางวัลหน่วยปฏิบัติการวิจัยที่มีผลงานดีเด่น

0
1430

ภาพบรรยากาศงานรับรางวัลหน่วยปฏิบัติการวิจัยที่มีผลงานดีเด่น จากสำนักบริหารงานวิจัย กองทุนรัชดาภิเษกสมโภช ประจำปี 2559 ณ ศาลาพระเกี้ยว จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในวันอังคารที่ 25 เมษายน 2560
หน่วยปฎิบัติการวิจัยโรคตับอักเสบและมะเร็งตับ จัดตั้งขึ้นโดยหัวหน้าหน่วย ศ.นพ. พิสิฐ ตั้งกิจวานิชย์  และผู้เชี่ยวชาญโรคตับจากหลายสาขาโดยมีการทำงานวิจัยร่วมกัน อาทิเช่นแพทย์ผู้เชี่ยวชาญทางอายุรกรรมและศัลยกรรมโรคตับ รังสีแพทย์ พยาธิแพทย์ ผู้เชี่ยวชาญทางระบบภูมิคุ้มกันวิทยาและผู้เชี่ยวชาญทางชีวเคมีและอณูชีววิทยา นอกจากนี้ยังมีความร่วมมือระหว่างคณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ กับศูนย์หรือสถาบันอื่นๆทั้งในต่างประเทศและในประเทศ

หน่วยวิจัยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างงานวิจัยและองค์ความรู้ใหม่จากการศึกษาทางชีวเคมี อณูชีววิทยา ภูมิคุ้มกันวิทยา ศึกษากลไกการเกิดโรคตับอักเสบแบบเรื้อรัง ตับแข็งและมะเร็งตับที่สัมพันธ์กับการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบบีและซี รวมทั้งภาวะไขมันสะสมในตับและท่อน้ำดีตีบตันในเด็ก เพื่อเป็นประโยชน์ต่อผู้ป่วยในด้านการวินิจฉัยโรค การคัดกรองและการรักษาโรคตับที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นในอนาคต    อย่างไรก็ตามพวกเรายังคงตั้งใจสร้างองค์ความรู้ใหม่ และพัฒนางานวิจัยที่มีคุณค่าให้แก่สังคมและประเทศชาติต่อไป