ความเป็นมาของโครงการ

     ไวรัสตับอักเสบบี (hepatitis B virus) และไวรัสตับอักเสบซี (hepatitis C virus) เป็นสาเหตุที่สำคัญที่สุดของการเกิดโรคตับอักเสบแบบเฉียบพลัน (acute hepatitis) และตับอักเสบแบบเรื้อรัง (chronic hepatitis)ซึ่งนำไปสู่การเกิดพังผืดในตับ (hepatic fibrosis) ตับแข็ง (cirrhosis) และมะเร็งตับ (hepatocellular carcinoma) ตามลำดับ การติดเชื้อไวรัสตับอักเสบเป็นปัญหาสำคัญทางการแพทย์และสาธารณสุขของประเทศไทยและทั่วโลก ในปัจจุบันอัตราการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบบีและซีในประชากรไทยทั่วไปประมาณร้อยละ 4 และ 1 ตามลำดับ ส่วนความชุกของติดเชื้อไวรัสตับอักเสบบีและซีในประชากรทั่วโลกพบประมาณ 400 และ 170 ล้านคนตามลำดับซึ่งสูงกว่าการติดเชื้อไวรัสเอชไอวีหลายเท่า ในแต่ละปีมีผู้เสียชีวิตเนื่องจากตับแข็งและมะเร็งตับจากการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบไม่น้อยกว่า 1 ล้านคนทั่วโลก ไวรัสตับอักเสบบีติดต่อกันโดยทางเลือดและเพศสัมพันธ์ โดยเฉพาะในคนไทยการติดต่อทางเลือดจากมารดาสู่ทารกในระหว่างคลอดเป็นการติดต่อที่พบได้บ่อยที่สุดมากกว่าครึ่งหนึ่งของผู้ติดเชื้อทั้งหมด ส่วนไวรัสตับอักเสบซีติดต่อโดยทางเลือดและผลิตภัณฑ์ของเลือด โดยเฉพาะผู้มีประวัติการได้รับเลือดและผลิตภัณฑ์ของเลือดก่อนปี พ.ศ. 2535 หรือมีประวัติการฉีดยาเสพติดเข้าเส้น
 คลิกที่นี่เพื่ออ่านข้อมูลเพิ่ม

 
  รวมลิ้ง Website